Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://aironi.pl/ i danych kontaktowych zamieszczonych na tej stronie internetowej,administrowanej przez Administratora Danych Osobowych, tj. Aironi Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 270/1402, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000602557, NIP: 7252120233, a także w przypadku nawiązania dalszej współpracy z Aironi Development sp. z o.o.

Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§1

 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest Aironi Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 270/1402, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000602557, NIP: 7252120233 (dalej: Administrator).

2. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności w zgodnie z RODO,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności i plików cookies.

§ 2

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Pana/Pani dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres e-mail podany na stronie internetowej https://aironi.pl/ oraz w toku rozmowy telefonicznej prowadzonej pod numerem zamieszczonym na stronie https://aironi.pl/, są przetwarzane w celu kontaktowym, mianowicie, udzielania odpowiedzi na zadawane przez Pana/Panią pytania związane z oferowanymi usługami oraz organizowania spotkań celem zaprezentowania oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celach marketingowych na Pana/Pani adres poczty elektronicznej w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pana/Pani dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz osobiście osobom występującym w imieniu Administratora, są przetwarzane w celach:

 1. Zawarcia i obsługi umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Realizacji obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zawieranymi i realizowanymi umowami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawieranymi i realizowanymi umowami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ochrony interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Pana/Pani dane osobowe w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są dobrowolnie. Jednak, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji zwrotnych oraz zaniechaniem przesyłania wiadomości marketingowych. Niepodanie danych osobowych nie uniemożliwia umawiania spotkań.

5. Pana/Pani dane osobowe w przypadku, o którym mowa w ust. 3, są niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów.

§ 3

Odbiorcy danych osobowych i podmioty upoważnione

1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:

 1. Odpowiednim podmiotom na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 2. Dostawcy systemu mailinowego, podwykonawcom Administratora z zakresu usług IT, biuru rachunkowo-księgowemu, kancelarii prawnej i notarialnej, placówkom bankowym.

2. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również osoby upoważnione przez Administratora, a pochodzące ze struktury organizacyjnej Administratora.

§ 4

Okres przechowywania danych osobowych

1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. w celach kontaktowych – do momentu udzielenia kompletnych informacji, lub odbycia spotkania/spotkań, lub do momentu cofnięcia zgody;
 2. w celach marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych lub do momentu cofnięcia zgody;
 3. w celu zawierania i realizacji umów –przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umów, wynikający z postanowień umów oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 5. w celu obrony i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia Pana/Pani roszczeń lub roszczeń Administratora, przy czym okres przedawnienia roszczeń wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (art. 7 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców (art. 15 RODO).

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawiania danych (art. 16 RODO).Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO). Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO).

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, wobec których wniesiono sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 1-7 może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@aironi.pl lub numerem telefonu 512878449

§ 6

Inne postanowienia

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

§ 7

Pliki cookies

1. Witryna https://aironi.pl/ (dalej: witryna) używa plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer, a także dostarczające informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, dostawcy usług internetowych, czasie spędzonym na stronie, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

2. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny, czyli Administrator.

4. Administrator korzysta tylko z technicznych plików cookies.

5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron witryny. Pliki cookies zapewniają użyteczność witryny poprzez wspieranie jej podstawowych funkcji. Witryna może nie działać poprawnie bez wykorzystania technicznych plików cookie.

6. Administrator korzysta z plików cookies na podstawie Pana/Pani zgody poprzez kliknięcie w napis „Rozumiem”.

7. Jako użytkownik witryny może Pan/Pani w dowolnym momencie zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej (m.in. można zablokować wszystkie lub wybrane pliki cookies). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zastrzegamy, że zmiana ustawień w przeglądarce internetowej może uniemożliwić poprawne działanie witryny.

8. Pliki cookies zamieszczane w Pana/Pani urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem witryny, czyli Administratorem, reklamodawców, partnerów oraz inne strony trzecie.

§ 8

Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed ingerencją osób trzecich, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do Pana/Pani danych osobowych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

§ 9

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies na stronie internetowej Administratora (https://aironi.pl/).

Biuro sprzedaży mieszkań

Zdecydowałeś/-aś się na zakup nowego apartamentu z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego albo do odwiedzenia naszego biura zlokalizowanego w Łodzi – ul. Piotrkowska 270/1402.

+48 512 878 449 biuro@aironi.pl

Znajdź mieszkanie